Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Largo, Florida USA.
LỐI VÀO GIÁO XỨ